Młody e-lider

O projekcie

Celem głównym ogólnopolskiego projektu “Młody e-lider” jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży, by w przyszłości stały się cenionymi na rynku pracy e-liderami. E-lider łączy umiejętności i kompetencje cyfrowe z tymi w obszarze przedsiębiorczości i inicjatywności, wykorzystując wiedzę z: ekonomii, zarządzania i finansów, a biorąc pod uwagę specyfikę gospodarki Pomorza Zachodniego - również z turystyki i logistyki.

Więcej

Projekt „Młody e-lider” jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca), finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy projektu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18